Ukončení penzijního připojištění

Ukončení doplňkového penzijního spoření je možné několika způsoby: jednorázovou výplatou (platí se 15 % daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele) nebo rentou nejméně na 3 roky (kratší než 10 let, platí se 15 % daň pouze z výnosů), doživotní penzí, výsluhovou penzí nebo pozůstalostní penzí, u účastnických fondů ještě výplatou předdůchodu. V případě přiznání invalidního důchodu 3. stupně a při spoření minimálně 3 roky, lze požádat o výplatuinvalidní penze (minimální doba výplaty 3 roky).Při podpisu smlouvy (zahájení spoření) si každý mohl určit způsob, jakým způsobem řádně ukončí toto spoření na penzi, tzv. strategii spoření. Každá penzijní společnost nabízela několik různých strategií spoření, ze kterých si pojištěnci vybírali. V současné době se ukončení penzijního spoření stalo pro mnoho zaměstnanců aktuálním. Pokud se ukončí penzijní spoření výplatou jednorázové platby, pak se z výnosů a příspěvků zaměstnavatele zaplatí vždy 15 % daň z příjmu. Neplatí se při výplatě formou různých penzí (starobní, doživotní atd.), ale výběr musí trvat minimálně 10 let, výjimku má invalidní penze, u té stačí 36 měsíců, u starých smluv ještě výsluhovou penzí nebo rentou delší než 3 roky.

Přestoupit od jedné penzijní společnosti k jiné penzijní společnosti je možné, ale podmínka je minimálně 60 měsíců před ukončením smlouvy, a navíc již nelze přejít k transformovanému fondu, ale do penzijní společnosti, která již nezaručuje výplatu 100 % naspořených prostředků.

V případě, že smlouva byla uzavřena v počátcích existence penzijního spoření a končí ke dni dosažení 50 let věku, pak se doporučuje, z této smlouvy vybrat jen výsluhovou penzi (polovina naspořené částky) a smlouvu nechat dál pokračovat, až do odchodu do řádného nebo předčasného důchodu. Výhodou v tomto případě je, že se smlouva může kdykoli vypovědět bez rizika sankcí. Podobný postup se doporučuje i u smluv končících při dosažení 60 let a při hranici odchodu do důchodu vyšší než 60 let.

S účinností od 1.1.2016 došlo v doplňkovém penzijním spoření k následujícím změnám:
• změna podmínky pro vznik nároku na dávku – vzniká dosažením věku 60 let při minimální době spoření 60 kalendářních měsíců,
• osvobození od daně – penze vyplácené po dobu 10 let a více jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob (platí i pro výnosy z penzijního připojištění).

S účinností od 1.1.2017 se změnily limity pro osvobození od daně z příjmů:
• účastník si může odečíst od základu daně částku měsíčního příspěvku na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění, která převyšuje 1.000 Kč. Maximálně je možné odečíst 24.000 Kč za kalendářní rok (úspora na daních až 3.600 Kč),
• zaměstnavatel si může ze základu daně odečíst až 50.000 Kč ročně za příspěvky na doplňkové penzijní spoření či penzijní připojištění za zaměstnance.

S účinností od 1.1.2024 se změnily podmínky pro doplňkové penzijní spoření:
• smlouva se uzavírá na nejméně 120 měsíců,
• pro výběr tzv. bez sankcí je potřeba rozložit čerpání do nejméně 120 měsíců,
• odečíst si od základu daně nově lze dohromady až 48.000 Kč ročně (dříve 24.000 Kč za jednotlivé produkty, tj. také 48.000 Kč za rok), ale při spoření na DPS převyšujícím 1.700 Kč (dříve 1.000 Kč).

S účinností od 1.7.2024 se mění výše státního příspěvku:
• výše státního příspěvku je sjednocena na 20 % spořené částky,
• spořit si nově budete muset nejméně 500 Kč (nyní 300 Kč),
• maximální státní příspěvek je 340 Kč při úložce 1.700 Kč,
• občané pobírající starobní důchod nebudou již dostávat žádný státní příspěvek.

Přehled základních rozdílů mezi oběma typy fondů v roce 2024

 

Transformovaný fond
 • likvidita –  lze vybrat v 60 letech
 • likvidita – forma výběru – jednorázově, doživotní penze, renta na nejméně 3 roky výsluhová penze
 • likvidita – polovinu lze vybrat po 15. letech spoření
 • likvidita v případě úmrtí pozůstalost = celá částka
 • částečné odbytné není možné
 • investiční strategie povinně konzervativní
 • garance nezáporného zhodnocení
 • poplatky 0,8 % + 10 % z výnosu
 • předdůchod ne

Účastnické fondy 

 • likvidita – už  v 60 letech
 • likvidita – forma výběru -jednorázově, doživotní penze, renta na určitou dobu (min. 3 roky), předdůchod (min. 24 měsíců)
 • likvidita – polovinu nelze vybrat po 15. letech spoření
 • likvidita v případě úmrtí pozůstalost =pozůstalost bez státních příspěvků
 • částečné odbytné – ano, u smluv pro děti po dosažení 18 let věku
 • investiční strategie konzervativní až dynamická
 • garance nezáporného zhodnocení – není
 • poplatky 1,0 % + 15 % z výnosu
 • předdůchod ano, při splnění podmínek

Zdroj: webové stránky MPSV a příslušné zákony

Bc. Alena Šimáčková, odborná referentka SPO OSŽ-ústředí
JUDr. Petr Večeř, vedoucí SPO OSŽ-ústředí