STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA 2023

Základní právní normou, která upravuje systém státní sociální podpory je zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.

V rámci systému státní sociální podpory jsou poskytovány dávky – rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, porodné, otcovská dovolená, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, pohřebné, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na dojíždění, příspěvek na péči a dávky v hmotné nouzi.

 

Rodičovský příspěvek

K čemu slouží rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek pomáhá rodičům vypořádat se s vyššími náklady po narození dítěte.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek

Nárok má každý rodič, který se pocelý měsíc osobně, řádně a celodenně stará o nejmladší dítě v rodině. Dítě i rodič musí mít trvalé bydliště i místo pobytu v České republice.

Výše rodičovského příspěvku 2022

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, maximální výše rodičovského příspěvku od 1.1.2020 činí 300000 Kč, rodiny sdvojčaty čitrojčaty dostávají 450 000 Kč. Tato částka se ani pro rok 2022 nemění.
Příspěvek lze vyčerpat nejméně za 6 měsíců, nejdéle do 4 let věku dítěte, výše příspěvku záleží na výši příjmů rodičů. Příspěvek se počítá z příjmu jednoho z rodičů ke dni narození dítěte. Pokud ho je možné stanovit u obou rodičů, počítá se ten vyšší. Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem). Stanovení výše příspěvku a doba čerpání se řídí podle těchto podmínek:

  • ➢  Celkovou výši rodičovského příspěvku je možné vybrat nejméně v 6 měsících. Horní hranicí výše měsíčního rodičovského příspěvku je peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok.
  • ➢  Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku může být podána maximálně jednou za 3 měsíce. Změna se provádí podáním formulářeVolba výše rodičovského příspěvku na příslušném úřadě.

 

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská)

K čemu slouží mateřská

Peněžitá pomoc v mateřství, mezi lidmi známá spíše jako mateřská, má vynahradit buď příjem matky v období před porodem a těsně po něm, nebo příjem otce při výchově dítěte.

Kdo má nárok na mateřskou

Hlavní podmínkou je účast žadatelky na nemocenském pojištění.

Výše mateřské

Výše příspěvku se odvíjí od výše příjmů žadatele.
Např.: maminka s předchozím hrubým příjmem ve výši 20 000 Kč měsíčně bude pobírat mateřskou 13 830 Kč, kdežto maminka s 30 000 Kč má nárok na mateřskou ve výši 20 730 Kč.

 

Porodné

K čemu slouží porodné

Porodné slouží jako jednorázový příspěvek rodinám s nižšími příjmy při narození prvního a druhého dítěte.

Kdo má nárok na porodné
Rodiny s nižšími příjmy než 2,7 násobek jejich životního minima.

Výše porodného
Příspěvek je jednorázový. U prvního dítěte činí 13 000 Kč, u druhého dítěte 10 000 Kč a při narození dvojčat 23 000 Kč.

 

Otcovská dovolená

K čemu slouží otcovská dovolená

Otcovská dovolená neboli otcovská poporodní péče je určena pro všechny čerstvé tatínky, kteří chtějí zůstat s partnerkou a novorozeným dítětem na dva týdny doma.

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou

Na dávku otcovské poporodní péče mají nárok zaměstnanci a OSVČ, kteří si platili nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíců. Dávku si mohou nárokovat také pěstouni, poručníci a adoptivní rodiče, kteří převzali dítě do péče, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Výše příspěvku
Žadatel dostane stejně jako matka na mateřské 70% redukovaného denního vyměřovacího základu. Kalkulačka pro přesný výpočet otcovské je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Přídavek na dítě

K čemu slouží přídavek na dítě

Jde o dlouhodobou finanční pomoc rodinám s nízkými příjmy.

Kdo má nárok na přídavek na dítě
Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž rozhodný příjem je nižší než 3,4 násobek životního minima. Dávky lze při splnění podmínek čerpat až do věku 26 let potomka.

Výše přídavku na dítě

V případě, že má alespoň jeden z rodičů příjem ze zaměstnání, podnikání nebo pobírá podporu nahrazující příjem, měsíční výše příspěvku je na dítě do 6 let 1 130 Kč, na dítě od 6 do 15 let 1 270 Kč a na potomka od 15 do 26 let je 1 380 Kč.
Rodiče bez příjmu mají nárok na přídavek za dítě do 6 let ve výši 630 Kč, za dítě od 6 do 15 let 770 Kč a za potomka od 15 do 26 let 880 Kč.

 

Příspěvek na bydlení

K čemu slouží příspěvek na bydlení

Stát prostřednictvím příspěvku na bydlení pomáhá rodinám s nízkými příjmy hradit jejich náklady na bydlení.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení

Pro vyplácení dávek příspěvku na bydlení je nutné splnit dvě základní podmínky: náklady na bydlení rodiny žadatele musejí přesahovat 30 % jejich příjmů (v Praze 35 %) a zároveň nesmí být vyšší než státem definované v daném městě. V roce 2022 může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení rovněž vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci.

Výše příspěvku na bydlení
Stát proplácí rozdíl mezi 30 % příjmů (v Praze 35 %) a normativními náklady na bydlení v daném městě.

 

Pohřebné

K čemu slouží pohřebné

Pohřebné pomáhá příjemci finanční pomoci pokrýt náklady na pohřeb zemřelého.

Kdo má nárok na pohřebné

Nárok na pohřebné má osoba, která vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči takového dítěte.

Výše pohřebného
Pohřebné je vypláceno jednorázově v částce 5 000 Kč.

 

Podpora v nezaměstnanosti

K čemu slouží podpora v nezaměstnanosti

Podporou v nezaměstnanosti stát krátkodobě pomáhá občanům, kteří se ocitli bez práce.

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti mohou získat pouze žadatelé, kteří mají bydliště na území ČR, nepobírají starobní důchod a během posledních dvou let platili důchodové pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od průměrného měsíčního výdělku. Maximální výše podpory v roce 2022 je 21 488 Kč měsíčně.

 

Příspěvek na dojíždění

K čemu slouží příspěvek na dojíždění

Příspěvek je určen nezaměstnaným, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Smyslem příspěvku je pomoci získat jim práci.

Kdo má nárok na příspěvek na dojíždění

Žadatelé musejí splnit několik podmínek, mimo jiné být v evidenci Úřadu práce alespoň 5 měsíců, nebo přijít o práci v důsledku hromadného propouštění.

Výše příspěvku na dojíždění
Výše příspěvku závisí od dojezdové vzdálenosti, horní hranice je stanovena na 3 500 Kč.

 

Příspěvek na péči

K čemu slouží příspěvek na péči

Příspěvkem na péči stát pomáhá zajistit komfort osobám s nepříznivým zdravotním stavem.

Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby. Stav žadatele posuzuje Úřad práce a Správa sociálního zabezpečení.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti a věku žadatele. S výjimkou úplné závislosti platí, že žadatelé do 18 let mají nárok na vyšší příspěvek.

 

Dávky v hmotné nouzi: Mimořádná okamžitá pomoc

K čemu slouží

Při výpadku pravidelných příjmů je možné žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Kdo má nárok

Na příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení je nárok v případě, že celkový příjem domácnosti klesne pod životní minimum, nebo pokud žadatelům po uhrazení nákladů na bydlení nezůstane ani životní minimum.

Pokud žadatel o dávku nemá vlivem krizových opatření peníze ani na základní potřeby a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které se ocitl v důsledku vydaných opatření proti šíření koronaviru, může na Úřadu práce požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, a to i v případě, že jeho příjem neklesl pod hranici životního minima.

 

Zdroj: MPSV ČR

 

Luděk Šebrle, analytik rozborář
JUDr. Petr Večeř, vedoucí SPO OSŽ-ústředí